SIEDZIBA

Bakoma Sp. z o. o.
ul. Połczyńska 97A,
01-303 Warszawa

DANE REJESTROWE

NUMER KRS: 0000345357
Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,a
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer BDO 000033289
Numer identyfikacji podatkowej:
NIP: 837 00 00 812

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

5 470 700,00 zł